Terms and Conditions Yogiez (both offline and online services)

Own risk and responsibility

– The participation in yoga classes, workshops and retreats are entirely at your own risk. With health issues, it is advisable to consult a doctor before taking part in a yoga class, workshop or weekend/retreat.
– Yogiez is not responsible for any accident or injury that may be caused directly or indirectly by participation in a yoga class, workshop or retreat.
– Yogiez is not responsible for any loss or damage of property of participants.
– Damage that is made by the participant must be reimbursed.

Yogiez reserves the right to cancel yoga classes, workshops or retreats due to unexpected or expected circumstances. In this case, the already paid amount will be fully refunded. Yogiez reserves the right to refuse participants in the yoga classes, workshops or retreats at any moment in case of non acceptable behaviour. The already paid amount will not be refunded.

Cancellation 

– Yoga classes can be cancelled before 24 hours of the start of the class. Online yoga classes can be cancelled before five hours of the start of the class. The already paid amount will be refunded within five working days. On cancellation within 24 or five hours before the start of the class, the full amount will be charged.
– Yoga workshops can be cancelled before seven days of the start of the workshop. The already paid amount will be refunded within five working days. On cancellation within seven days before the start of the workshop, the full amount will be charged.
– At the yoga weekends/retreats the cancellation policy of the Folkshegeskoalle will be used. A centain amount of the total price will be kept. 49 days or longer before the start date 10%. Between 49 to 35 days before the start date 15%. Between 35 to 28 days before the start date 30%. Between 28 to 7 days before the start date 60%. Between 7 to 3 days before the start date 75%. Within 3 days before the start date 100%. The already paid amount minus the cancellationcosts will be refunded within five working days.

Privacy policy Yogiez

Yogiez, and in person Ezra Goudzwaard, is responsible for processing and protecting personal data as shown in this privacy statement. Ezra Goudzwaard can be contacted for additional information.

When participating in services of Yogiez, the following personal data will be used:
– First and last name
– Adress
– E-mail address
– Phone Number
– Bank account number

Yogiez uses the personal data for the following goals:
– Contact by phone or e-mail when changes in services occur
– Contact by phone or e-mail when asked for
– Sending newsletters and/or advertisement (when permission is given)
– To process payments

There is no intention of Yogiez to collect personal data from people under the age of 16, unless there is permission of parents or carers. Though, Yogiez cannot control if somebody is under the age of 16. Yogiez recommend to parents and carers to keep an eye on activity of their children. May there been unwanted personal data collected by Yogiez from people under the age of 16, please get in contact with Yogiez and the personal data will be deleted.

Yogiez will keep personal data no longer than necessary for processing data.

Yogiez will only share personal data to third parties if necessary for specific services to meet legal obligations.

Yogiez uses only technical, functional and analytical cookies which do not have any infringement on privacy.

Everybody has the right to see, correct or delete his/her personal data, the right to data portability of his/her personal data and the right to withdraw from or to object processing his/her personal data by Yogiez. For this, get in contact with Yogiez. Please make sure you can identify yourself by a copy of your identification card or passport. Make sure the MRZ code, passport number and personal number can be seen. 

Yogiez takes measure in order to prevent abuse, lost, unauthorized access, unwanted revelation and unauthorized changes of personal data.

Contactdetails:
Yogiez
Ezra Goudzwaard
www.yogiez.com
info@yogiez.com
+31 636540873
Kvk 73718920

Postal address:
Gerrit Palmlaan 27
7339 HD Ugchelen
The Netherlands


Algemene voorwaarden Yogiez (voor zowel offline als online dienste)

Eigen risico en aansprakelijkheid

– De deelname aan de yoga lessen, workshops en retreats is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over de gezondheid van de deelnemer wordt geadviseerd een arts te raadplegen alvorens deel te nemen aan een yoga les, workshop of weekend/retreat.
– Yogiez is niet aansprakelijk voor ongevallen of blessures die direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met de yoga les, workshop of retreat.
– Yogiez is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan eigendommen van deelnemers of derden.
– Schade die wordt aangebracht door de deelnemer, al dan niet opzettelijk, dient te worden vergoed.

Yogiez behoudt zich het recht om vanwege onvoorziene of voorziene omstandigheden de yoga lessen, workshops of weekenden/retreats te laten vervallen. In dit geval wordt het reeds betaalde bedrag volledig gerestitueerd. Yogiez behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren in de yoga lessen, workshops en weekenden/retreats wanneer er ongewenst gedrag wordt vertoond. In dit geval wordt het reeds betaalde bedrag niet gerestitueerd.

Annuleren

– Yoga lessen kunnen worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de les. Online yoga lessen kunnen worden geannuleerd tot vijf uur voor aanvang van de les. Het reeds betaalde lesgeld wordt binnen vijf werkdagen teruggestort op desbetreffend rekeningnummer. Bij annulering binnen 24 of vijf uur wordt het reeds betaalde lesgeld ingehouden.
– Workshops kunnen tot zeven dagen van te voren worden geannuleerd. Het reeds betaalde workshopgeld wordt binnen vijf werkdagen teruggestort op desbetreffend rekeningnummer. Wanneer de yogaworkshop binnen zeven dagen voor de startdatum wordt geannuleerd, wordt het reeds betaalde workshopgeld ingehouden.
– Bij de weekenden/retreats worden de annuleringsvoorwaarden van de Folkshegeskoalle gehanteerd. De volgende annuleringskosten zullen worden ingehouden op het totaalbedrag. Tot 49 dagen voor aankomst 10%. 49 tot 35 dagen voor aankomst 25%. 35 tot 28 dagen voor aankomst 30%. 28 tot 7 dagen voor aankomst 60%. 7 tot 3 dagen voor aankomst 75%. 3 dagen voor aankomst 100%. Het reeds betaalde geld min de annuleringskosten wordt binnen vijf werkdagen teruggestort op desbetreffend rekeningnummer.

Privacybeleid Yogiez

Yogiez, en in persoon Ezra Goudzwaard, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mits nodig kan contact op worden genomen via onderstaande gegevens.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten die Yogiez biedt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Yogiez verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Telefonisch of e-mail contact bij wijzigingen van diensten
– Telefonisch of e-mail contact indien hierom gevraagd
– Verzenden van nieuwsbrief en/of reclame (indien hierom gevraagd)
– Betalingen afhandelen

Yogiez heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan Yogiez niet controleren wanneer iemand jonger is dan 16 jaar. Het wordt daarom aangeraden dat ouders of voogd betrokken zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat ongewenst persoonsgegevens worden verwerkt. Mochten er ongewenst toch persoonsgegevens zijn verzameld van personen jonger dan 16 jaar, neem dan contact op met Yogiez en de informatie zal worden verwijderd.

Yogiez bewaard de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Yogiez deelt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden, enkel als dit nodig is voor de uitvoering van een bepaalde overeenkomst om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Yogiez gebruikt enkel technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy.

Ieder heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevensverwerking in te trekken of hier bezwaar tegen te maken. Neem hiervoor contact op met Yogiez. Wanneer er contact op genomen wordt, wordt verzocht om een kopie van identiteitsbewijs mee te sturen of te nemen. Zorg ervoor dat de MRZ, het paspoortnummer en het BSN zichtbaar zijn.

Yogiez neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Contact:
Yogiez
Ezra Goudzwaard
www.yogiez.com
info@yogiez.com
+31 636540873
Kvk 73718920

Adresgegevens:
Gerrit Palmlaan 27
7339 HD Ugchelen
Nederland